Redovisning

Samtliga organisationer med 90-konto är skyldiga att upprätta en årsredovisning enligt regelverket K3. Årsredovisningslagen och K3 regelverket är också i första hand utformade för kommersiella företag, våra blanketter är utformade för att kunna utföra analyser av nyckeltalen genom en effektiv granskning.

Vilka handlingar ska skickas in?

  • Kopia av signerad årsredovisning och, om organisationen är ett moderföretag, även koncernredovisning
  • Kopia av revisionsberättelsen
  • Kopia av revisorns PM avseende iaktagelser vid revisionen
  • Original av de särskilda blanketterna för resultat- och balansräkning
  • Original av revisorns bestyrkanderapport
  • Blanketten mottagande organisationer

Granskning och kontroll

Svensk Insamlingskontrolls granskning bygger på att respektive 90-konto organisation årligen skickar in sin redovisning till oss, se anvisningarna till rapportpaketet. Det är med utgångspunkt från dessa handlingar som Svensk Insamlingskontroll utför sin granskning och inför allmänheten, media och andra bidrags- och gåvogivare kan förklara, att de bidrag som skänkts används för organinsationens ändamål och att insamlings- och administrationskostnaderna inte har varit oskäligt höga.

Att vi förutom årsredovisning och andra handlingar även kräver att särskilda blanketter för resultat- och balansräkningen ska fyllas i möjligör en effektiv granskning, ett statistiskt och enhetligt underlag för Svensk Insamlingskontrolls granskning av samtliga 90-kontoinnehavare. Förteckningen mottagande organisationer utgör underlag för att kontrollera hur organisationerna säkerställer att de medel som överlämnats till mottagande organisationer används utan oskäliga kostnader för att främja avsett ändamål, se anvisningar till blanketten mottagande organisationer.

Nyckeltal

På grundval av siffrorna i blanketterna kan Svensk Insamlingskontroll kontrollera att organisationens insamlade medel uppfyller ändamålskravet, att minst 75 % går till ändamålet och att administrationskostnaderna inte överstiger 25 %. Det årliga rapportpaketet används för att bedöma och analysera de beräknade nyckeltalen som också publiceras för respektive organinsation på vår hemsida under fliken 90-konto. Vid eventuella nyckeltalsavikelser skall organisationen till oss beskriva, dokumentera och förklara anledning till detta.

Vissa dokument finns översatt på engelska, anvisningarna till rapportpaketet finns under fliken accounting och anvisningar till budget under fliken applications på den engelska sidan.