Redovisning

Svensk Insamlingskontrolls granskning bygger på att respektive 90-konto organisation årligen skickar in sin redovisning till oss enligt särskilda resultat- och balansräkningsblanketter, se anvisningar och rapportpaketet. Det är med utgångspunkt från dessa handlingar som Svensk Insamlingskontroll utför sin granskning och  inför allmänheten, media och andra bidrags- och gåvogivare kan förklara, att de bidrag som skänkts används för organinsationens ändamål och att insamlings- och administrationskostnaderna inte har varit oskäligt höga.
Att vi förutom årsredovisning och andra handlingar även kräver att särskilda blanketter för resultat- och balansräkningen ska fyllas i är för att dessa också ger ett statistiskt och enhetligt underlag för Svensk Insamlingskontrolls granskning av samtliga 90-kontoinnehavare samt att de används som underlag för den årliga sammanställda statistiken.
Organisationerna är skyldiga att upprätta en årsredovisning och att tillämpa regelverket K3. Årsredovisningslagen och K3 regelverket är också i första hand utformade för kommersiella företag, medan våra blanketter är utformade för att kunna utföra analyser av nyckeltalen genom en effektiv granskning. På grundval av siffrorna i blanketterna kan Svensk Insamlingskontroll kontrollera att organisationens insamlade medel uppfyller ändamålskravet, att minst 75 % går till ändamålet och att administrationskostnaderna inte är oskäligt höga, överstiger 25 %. Det årliga rapportpaketet används för att bedöma och analysera de beräknade nyckeltalen som också publiceras för respektive organinsation på vår hemsida under fliken 90-konto. Vid eventuella nyckeltalsavikelser skall organisationen till oss beskriva, dokumentera och förklara anledning till detta.

Som en service finns även vissa dokument översatt på engelska, anvisningarna till rapportpaketet finns under fliken accounting och anvisningar till budget under fliken applications på den engelska sidan.

Vanliga frågor:

Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter ska kopia av årsredovisning och revisionsberättelse, original av de särskilda blanketterna för redovisning av resultat- och balansräkning, original av revisorns bestyrkanderapport och kopia av PM avseende iakttagelser vid revisionen lämnas in inom fem månader efter räkenskapsårets slut. Vid en för sent inlämnad redovisning debiteras 90-kontoinnehavaren ytterligare en årsavgift.

Under fliken redovisning finns ett  förslag till kontorevisorns bestyrkanderapport till Svensk Insamlingskontrolls blankett resultat- och balansräkning. Förslaget har utarbetats tillsammans med en arbetsgrupp från FAR.

En 90-kontoinnehavare är enligt vårt regelverk skyldig att hålla sin årsredovisning offentlig antingen genom att publicera den på sin hemsida eller hålla den tillgänglig på sitt kansli. Stiftelser ska också skicka in sin årsredovisning till länsstyrelsen där den kan begäras ut.